Nimmy married Joshi Elanjickal, Thettuvazhi. They have two children, Anviya Mariya and Anshika Anna. Contact No: 9048610606.

  • 1.3.1.1.1.1  Anviya Mariya
  • 1.3.1.1.1.2  Anshika Anna